O nás

logo-kg

Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.

Poradenstvo zamerané na získanie grantov a dotácií z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Európskeho fondu pre strategické investície, grantových schém, štátnej pomoci, dotácií ministerstiev, dotačných programov a zdrojov rizikového kapitálu podporovaného Európskym investičným fondom.

Poradenstvo pri výbere zdrojov financovania.

V rámci poskytovanej služby KOANTA GROUP s.r.o. realizuje dôkladnú analýzu zámerov potenciálneho žiadateľa o zdroje financovania, informuje o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a ponúkne výber vhodnej metódy a optimálneho zdroja, prípadne zdrojov financovania projektu. Špecializujeme sa pre súkromný sektor – mikro, malé a stredné podniky ale v niektorých prípadoch taktiež aj veľké podniky, ktoré sa budú môcť uchádzať financovanie svojich projektových zámerov.

Finančné analýzy, podnikateľské a marketingové plány.

Vo fáze plánovania investície, resp. pri príprave žiadosti a projektovej dokumentácie pre financovanie projektov z externých zdrojov, firma KOANTA GROUP s.r.o. poskytuje služby ekonomických, podnikateľských, finančných, projektových a marketingových expertov pri príprave dokumentov pre posúdenie realizovateľnosti, prínosov a ekonomickej efektívnosti projektu. Výstupmi sú:

 • Biznis plán
 • Finančná analýza
 • Finančný plán
 • Ďalšie analýzy (štúdia uskutočniteľnosti, cost/benefit analýza, atď.)
 • Inžinierska činnosť pri realizácii projektov
 • Koordinácia projektov

Detailnejší prehľad jednotlivých možností aj približnými finančnými alokáciami a časovými harmonogramami so základnými otázkami k posúdeniu Vášho projektového zámeru Vám radi zodpovieme.

Pomôžeme Vám špecifikovať Váš projektový zámer a identifikovať možné zdroje jeho financovania (štátne zdroje, európske investičné a štrukturálne fondy, súkromné zdroje financovania).Spracujeme Vám posúdenie Vášho projektového zámeru, na základe ktorého budeme môcť pre Vás na mieru zanalyzovať dostupné možnosti financovania.

Získané informácie použijeme výhradne na vypracovanie analýzy možností financovania a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.

Príprava žiadostí a potrebnej dokumentácie.

KOANTA GROUP, s.r.o. ponúka svojim klientom úplný servis pri príprave a realizácii projektov. Firma úzko spolupracuje s klientom, aby zabezpečila súlad s formálnymi  požiadavkami poskytovateľov zdrojov financovania a záujmami a zámermi klienta.

Vyhľadanie partnerských organizácií.

Pre realizáciu niektorých projektových zámerov pre žiadosť o fondy a granty z EU je potrebná spoluúčasť cezhraničných partnerov. Firma spolupracuje s overenými expertmi zo Slovenska a zahraničia a zároveň má tiež prístup k informáciám o možných partneroch pre spoluúčasť v projektoch.

 • Odpadového hospodárstva (napr. aktivity zamerané na zhodnotenie a recyklácia odpadov),
 • Energetickej efektívnosti (napr. aktivity ako rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení na zariadenia na biomasu; výstavba zariadení na výrobu biometánu, využitie vodnej, aerotermálnej alebo geotermálnej energie; inštalácia malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie; zabezpečenie energetických auditov; výstavba, rekonštrukcia rozvodov tepla),
 • Výskumu a vývoj (napr. aktivity podporujúce výdavky podnikov na výskum a vývoj, budovanie spoločných infraštruktúr; podpora sieťovania subjektov výskumu a vývoja; podpora partnerstiev; pomoc pri zavádzaní inovatívnych výrobkov a služieb na trh; podpora spolupráce s vedeckými inštitúciami, klastrami; podpora podnikov prostredníctvom voucherov; aktivity na ochranu práv duševného vlastníctva); transfer technológií s vysokou pridanou hodnotou; investície do technológii v kombinácii so spoluprácou s výskumnými inštitúciami,
 • Ľudských zdrojov (napr. aktivity zamerané na mobility medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom; podpora partnerstiev škôl so zamestnávateľmi; mikrofinančné nástroje na podporu zvýšenia zamestnanosti),
 • Integrovanej infraštruktúry (napr. aktivity na zavedenie inovatívnych elektronických služieb verejnej správy dostupných nielen pre občanov ale aj podnikateľov, podpora digitálnej ekonomiky, rozvoj elektronického obchodu),
 • Kreatívneho priemyslu (napr. aktivity na podporu networkingu, zakladanie kreatívnych centier a inkubátorov, rekonštrukcia budov a nákup majetku v súvislosti s nákupom nových technológií a zariadení, podpora kreatívnej tvorby),
 • Rozvoja vidieka poľnohospodárov; investície do hmotného majetku a do výstavby a rekonštrukcie objektov slúžiacim poľnohospodárom;, podpora mladým farmárom; aktivity zamerané na podporu spracovania, skladovania, vývoja a uvádzania na trh poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov; podpora lesného hospodárstva; podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom, agroturistikou).

Harmonogram projektových zámerov.

    1 mesiac                 1 mesiac                      1 – 6 mesiacov

——————〉 ——————————〉 ———————————————————————————>

Biznis plán   Finančná analýza   Zhodnotenie možnosti zdrojov – Rizikový kapitál.

– Štrukturálne fondy.

– Investičné financovanie.

– Úverové financovanie.

– Financovanie Európskej komisie

Biznis plán – poskytnutie služieb vypracovanie podnikateľského plánu a harmonogramu.

 1. Fáza – spracovať projekt do návrhu, podať žiadosť, konzultácie z hodnotiteľmi.
 2. Fáza – hodnotenie projektov u schvaľovateľov.
 3. Fáza – koordinovanie projektu pri financovaní.

 

Copyright 2016 Koanta Group, s.r.o. | All Rights Reserved |